Számok tulajdonsága, szóbeli műveletek gyakorlása - óravázlat

Internet a tanórán - 2011. január 27.

Írta: Prievara Tibor

Kimondhatatlan nagy öröm számunkra, amikor kollégák által készített, nagyon profi anyagokat kapunk. Ezúttal egy somogyi kis falu iskolájából érkezett 4. osztályban használható matematika óravázlat Számok tulajdonsága, szóbeli műveletek gyakorlása címmel. Az teszi igazán különlegessé, hogy nagyon izgalmasan és hasznosan integrálja a tanítónő az IKT elemeket (internet, játékok, Classmate PC stb.) egy mégis 'földi' órába. A lapozás után található a részletes óravázlat, amely a TanárBlog és az Egyszervolt.hu együttműködése nyomán született, és több Egyszervolt-os anyagot is használ, például EZT ITT, no meg EZT IS, és még EZT IS! Az anyagért pedig Lassu Andrea tanítónőnek lehetünk mindannyian hálásak! Érdemes lapozni!

 

Óravázlat 4. osztályos matematika

Tananyag: Számok tulajdonsága, szóbeli műveletek gyakorlása
Oktatási cél: Számok tulajdonságai 10 000-ig.A tanult szóbeli és írásbeli számolási eljárások gyakorlása. Érdekes, fejtörő és gyakorló feladatok megoldása differenciáltan.

Készségek, képességek, kompetenciák: Számlálás, számolás: tanult műveleti algoritmusok alkalmazása.
Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás. Problémamegoldás. Logikai gondolkodás fejlesztése. Az analógiás gondolkodás fejlesztése.
Szociális kompetencia: alá, fölérendeltségi viszony elfogadása pár- és csoportmunka során. Digitális kompetencia.

Eszközök: Classmate Pc, tanári laptop; műveleti kártyák; lapok; filctollak; gyurmaragasztó, felelősi kártyák; Magyarország domborzati térképe; 4 darab boríték; vaktérkép; táblázat magyar városok közti távolságokkal autóúton; A,B,C,D betűjelű kártyák;4 db dobókocka; ragasztó; számológép;

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív kerekasztal, csoportforgó, felelősök; csoportmunka.

Szervezés: A táblára fel kell rajzolni a halmazkarikákat(öttel osztható ill. páros); felragasztani a műveleti kártyákat(+10,+100,-10,-100); a vaktérképet kinagyítva és a táblázatot a távolságokkal.
A csoportok kosarába tenni: felelős kártyák, ragasztós szélű kislapok, 4 darab vaktérkép+ táblázat, dobókocka, filctollak,
A gyerekek laptopját a szünetben be kell üzemelni, kapcsolódni a tanárhoz, így időt nyerünk a tanórán.
Csoportalakítás és a betű kártyákat ki kell osztani a differenciált feladatmegoldáshoz.

Óravázlat:
1. – Gondoltam egy számra! A legnagyobb helyi értéken a legnagyobb alaki értékű szám áll. A legkisebb helyi értéken a legkisebb páros szám áll. A tízesek helyén lévő szám valódi értéke 20. A százasok helyén lévő számot az ezresek és a tízesek helyén álló szám különbsége adja. (9720 ) 2'
- Mondjatok tulajdonságokat a számról! (négyjegyű, számszomszédok, kerekített értékek, összeg, különbség….)  2’

2. - Most lánc számolunk az előző számmal és a műveleti kártyákkal. Amelyik kártyára  mutatok annyit adunk a számhoz ill. veszünk el belőle. (Addig lépegetünk, míg elérjük a 10000-t, a legkisebb ötjegyű számot.- Ezt a gyerekek mondják ki.) 2’

3. – Ti fogtok számokat alkotni dobókockával. Ahol 3-an vagytok ott háromjegűt-ahol 4-en, ott négyjegyű számokat alkossatok. A legkisebbet és a legnagyobbat, ami a dobott számjegyekből előállítható. Írják fel az írnokok két külön kis lapra! 3 percetek van a feladatra!  3’
- A szóvivő diktálja nekem és felírom a táblára azokat! (A kártyák alá) Ellenőrizzük, hogy valóban a feltételeknek megfelelő számokat alkották-e meg a csoportok.  2’

3. – Az általatok alkotott számokat helyezzük el a táblán lévő halmazkarikákba! Milyen számok kerülnek a halmazok részeibe?

(A: öttel osztható számok; B: páros számok; A ∩ B: öttel osztható és páros; A \B: öttel osztható és páratlan; B\A: páros és nem osztható öttel; kívülre kerülnek a páratlan és öttel nem osztható számok.- Ezeket az összefüggéseket a gyerekek mondják ki.)

Hozzák ki az időfelelősök a számokat és tegyék a megfelelő helyre! 3’

4. – Húzzatok egy-egy borítékot! Mindegyikben találtok 4 képrészletet és egy lapot négy eredménnyel. Ha helyesen megoldjátok a műveleteket a képek hátoldalán és a négy rész a helyére kerül, kialakul egy nagyobb kép. Mindenki a betűjelének megfelelő műveletet oldja meg! Ragasszátok rá a képeket a lapra! Mit ábrázol?(Magyarország domborzati térképének egy részlete.)  5’

- Hozzák ki a csendfelelősök és illesszék össze egy nagy képpé a táblán!                                                                                                  

- Ha az általatok alkotott számok a térképen lennének, milyen számok volnának? ( magassági számok)

- Hol helyezkedhetnének el és miért?(alföld 200-500m-ig….)

- Mi maradt ki és miért?( esetleg a 1500-nál nagyobb számok, mert nálunk nincsenek magashegységek)

- Egy turista vagy autós térképen milyen számok lennének?(magassági számok) 3’

5. – Utazzunk! Nézzük a térképet és a táblázatot! Kaposvárról Szombathelyre szeretnék utazni Budapesten és Sopronon át! A városokat mely számok jelölik? Hány km van köztük? Hogyan számoljuk ki az útvonal teljes hosszát?(összeadjuk)Ellenőrizzük számológéppel!  5’

Házi feladatotok 5db ehhez hasonló útvonal megalkotása, az útvonalak pontos kiszámítása írásbeli összeadással!

6. – A laptopokon nyissátok meg a Digitális oktatási segédanyagot. A blokkol tartalmat engedélyezzétek!

a, A 4 .osztályos matematika tananyagból válasszátok a „Szorzás fejben” feladatot! Végezzetek 15 darab szorzást és jegyezzétek le , mennyi hibátok lett!

b, Az „Osztás fejben” feladatból szintén végezzetek 15 darabot!

c, Az A és B betűjelű gyerekek a „2. osztály vizuális tananyagból válasszák először az” Elemek helye” című feladatot és oldjanak meg 5-öt! Ezután a 4. osztályos vizuális kultúra tananyagból a „ Mi hiányzik” feladatot!

d, A C és D betűjelű gyerekek

http://egyszervolt.hu/jatek/content/jatek-hanoi-tornyai.html

http://egyszervolt.hu/jatek/content/jatek-gubanc.html

http://egyszervolt.hu/jatek/content/jatek-aranybanya.html

Ezeket a webcímeket már elküldtem előre a gyerekeknek 15’

7. Értékelés
Ön és a csoport értékelési szempontjai: tudtak-e együtt dolgozni, felelősi munkát mennyire tudták ellátni, figyeltek-e egymásra, segítettek-e a társuknak. Gyerekek és a tanító is értékel. 3’

Felhasználtam:
-A kompetencia alapú oktatás-3.osztályos matematika-18.modul 5.melléklete a www.sulinovaadatbank.hu
-Az Egyszervolt Digitális Oktatási Segédanyagát
- A http://www.egyszervolt.hu/ fenti játékait
- Magyarország domborzati képe 4 részben

Ezt a képet nagyítottam, vágtam 4 egyenlő részre, így lett A3-as a nagy kép.